ZemZem Trades
Get In Touch

Phone

+251 - 922 - 51 85 83
+251 - 911 - 67 57 15

Address

Sebeta, 1418 Mazoria, Oromia - Addis Ababa, Ethiopia

E-Mail

zemzemtrades@gmail.com info@zemzemtrades.com